Klub 10 2020

Uge

Flyvning

Klub 10 Vinder

Slagspil

Samtlige

18

Halskov

Nadem Al-Robai 199 Valby

19

Halskov

Lisbet & Kim Hansen 242 Brøndby

20

Rødby

Lisbet & Kim Hansen 242 Brøndby

21

Rødby

Ulrik Lejre Larsen 242 Brøndby 

22

Rødby

Tuncer Sahin 242 Brøndby

23

Rødby

Hans-Peter Errath 242 Brøndby

24

Rødby

Andreas & Peter 242 Brøndby

25

Rødby

Ulrik Lejre Larsen 242 Brøndby 

26

Rødby

Hans-Peter Errath 242 Brøndby

27

Halskov     AFLYST  
27

Halskov U AFLYST28

Halskov

Tuncer Sahin 242 Brøndby

28

Halskov Ung.

Tuncer Sahin 242 Brøndby

29

Rødby

Else Hansen 242 Brøndby

29

Rødby Ung.

Andreas & Peter 242 Brøndby

30

Rødby

Lisbet & Kim Hansen 242 Brøndby

30

Rødby Ung.

Tuncer Sahin 242 Brøndby

31

Rødby

Tuncer Sahin 242 Brøndby

31

Rødby Ung.

Andreas & Peter 242 Brøndby

32

Rødby

Andreas & Peter 242 Brøndby

32

Rødby Ung.

Sinan Yilmaz 049 Lyngby